Aangeboden

Docenten


Start


Nieuws


Aangeboden


KeCo


Om je heen!


Colofon

 

 

De afgelopen jaren heb ik diverse practica, opdrachten en projecten ontwikkeld. In onderstaand overzicht een weergave van een aantal projecten die op iedere school zouden kunnen worden uitgevoerd. Alle aangegeven projecten zullen een revisie ondergaan. Door op de link bij een project te klikken, komt u terecht bij de meer uitgebreide omschrijving van het project, eventuele voorbeelden van onderdelen van het project, de mogelijkheid het betreffende project te bestellen en de onderdelen die ontvangt bij een bestelling.
 
1. Eigenschappen van water
Water is de op aarde meest voorkomende stof. Door het uitvoeren van een aantal kleine eenvoudige experimenten kan een leerling zich een goed beeld vormen van een aantal eigenschappen van water. Dit practicum bestaat uit zes experimenten. Per experiment heeft de leerling zo'n 15 minuten nodig, inclusief de verslaglegging. Als werkvorm kan derhalve gekozen worden voor een (snel) roulatiepracticum en/of een estafettepracticum.
Dit practicum is bedoeld voor de tweede klassen.
 
Revisie gereed:
april 2008
2. Practicum elektriciteitsleer
Elektrodynamica is een onderwerp dat aan bod komt in de derde klassen van havo en vwo. Leerlingen ervaren deze stof vaak als lastig omdat er aardig wat gevraagd wordt van hun abstractievermogen, de systematische probleemaanpak essentieel is en er daarnaast een aantal praktische vaardigheden nodig zijn om metingen te kunnen verrichten een elektrische schakeling. Onderdelen die in dit practicum aan bod komen zijn het meten van stroom en spanning (met een multimeter) en de wet van Ohm. Ook serieschakelingen, parallelschakelingen en combinaties van deze komen aan bod, zowel in het kader van de systematische probleemaanpak als in het meten van stromen en spanningen in schakelingen.
Dit practicum is op een dusdanige wijze opgesteld dat een leerling zelfontdekkend door de stof heen gaat en is bedoeld voor de derde klassen.
 
 
3. WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde
Mechanica is een prominent onderwerp binnen de examenprogramma's natuurkunde voor havo en vwo. Helaas beperken de toepassingen zich vaak tot vallende balletjes, rijdende wagentjes, schuivende blokjes en/of allerhande situaties die optreden in het verkeer. Contexten die voor leerlingen niet altijd even aantrekkelijk zijn of lastig voor te stellen. Lopende door een pretpark zijn aldaar talloze toepassingen te zien van de klassieke mechanica. Waarom dan niet een pretpark als context genomen.
Het project "Wafylisibica" zal zich afspelen in pretpark Walibi World in de Flevopolder. Attracties die hier aanwezig zijn, zullen de context van het project vormen. Het project zal o.a. bestaan uit een beknopte samenvatting van de klassieke mechanica, opgaven die betrekking hebben op pretparkattracties, meetmethoden waarmee G-krachten kunnen worden gemeten in een attractie en videometen. Het project zal zich groten-deels afspelen op school en zal zijn hoogtepunt kennen in een bezoek aan Walibi World om hier metingen te doen aan de diverse attracties.
De opzet van "Wafylisibica" zal door Karel gepresenteerd worden op de aanstaande woudschotenconferentie in december 2006 (onder voorbehoud).
Dit project is bedoeld voor de vierde klassen (havo en vwo).
 
WAFYLISIBICA
4. Fysica Musica
Akoestiek is een prominent onderwerp binnen het examenprogramma. Onderwerpen zoals geluidsniveau en geluidsintensiteit, interferentie en staande golven worden echter door leerlingen vaak als lastig ervaren. Het uitvoeren van experimenten kan er toe leiden dat de theorie meer inzichtelijk wordt. Het project “Fysica Musica” is opgebouwd rondom een (redelijk groot) aantal experimenten. Daarnaast is er een theoretisch deel toegevoegd waarin een stuk verdieping wordt geboden, o.a. op het gebied van de Fourier-analyse. De experimenten zijn dusdanig opgebouwd dat leerlingen met een onderzoekende houding aan de slag zullen moeten. Voorbeelden van experimenten zijn: de uitdemptijd van een gitaarsnaar, frequentie-analyse van de didgeridoo (Australisch blaasinstrument) en andere instrumenten, onderzoek aan de duimpiano, nagalmtijd in een ruimte, frequentiespectrum van een akoestisch instrument versus een synthesizer, interferentie van geluidsbronnen, enz. “Fysica Musica” is een project dat poogt leerlingen op een actieve wijze te betrekken bij de stof en hun leerproces. Daarnaast doet “Fysica Musica” recht aan verschillen tussen leerlingen vanwege het grote assortiment aan experimenten.
"Fysica Musica" is door Karel gepresenteerd op de Woudschotenconferentie 2005.
Dit project is bedoeld voor de vijfde klassen (vwo).
 
Revisie gereed:
maart 2008
5. Speciale relativiteitstheorie
Eén van de meest opzienbarende onderdelen van de natuurkunde wordt zonder twijfel gevormd door Albert Einsteins relativiteitstheorie. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft relativiteitstheorie echter iets mysterieus en dit zal voor leerlingen die geen studie natuurkunde ambiëren (helaas de overgrote meerderheid) normaliter zo blijven. Toch zijn de resultaten uit Einsteins speciale relativiteitstheorie goed te begrijpen voor leerlingen van de hoogste klas(sen) van het vwo.
In dit boekje wordt een beschrijving gegeven van de speciale relativiteitstheorie voor zover begrijpelijk voor leerlingen. Vanzelfsprekend komen onderwerpen als lengte-contractie, massa-dilitantie, tijd-dilitantie en de bekende formule E = mc2 aan de orde. Daarnaast zijn er een aantal opgaven toegevoegd waarin de stof wordt toegepast.
Dit boekje is bedoeld voor de (eind-)vijfde en zesde klassen (vwo).
 
Revisie gereed:
?
6. Examentraining
En dat wordt het mei en tijd voor het eindexamen natuurkunde. Voor de meeste leerlingen en hun docenten een erg spannende tijd. Nu moet blijken wat ze echt weten van natuurkunde en of ze al dan niet in staat zijn hun kennis toe te passen in de praktijksituaties die de samenstellers van het examen stellen. Een goede voorbereiding is echter het halve werk. Naast het (veel) oefenen van examenopgaven zijn er diverse nuttige oefeningen met leerlingen te doen die niet alleen zorgen voor een goede voorbereiding op het examen, maar ook meer algemene natuurkunde kennis ontwikkelen. Onderdelen en opdrachten van deze examentraining zijn:
-  Parate kennis vragen (kleine vragen die pure kennis testen van de leerlingen testen)
-  Overzicht van grootheden en eenheden (door de leerlingen zelf samen te stellen)
-  Een placemat waarin wordt gezocht naar verbanden tussen fysische grootheden
-  Uitwerkingen van een aantal examenopgaven (op het niveau van de (zwakke)
   leerling, dus uitgebreider dan in de examenbundel, ook compex)
-  Uitwerkingen van de examens van 2005 (ook op het niveau van de (zwakke)
   leerling, dus zéér uitgebreid en nadrukkelijk volgens de systematische
   probleemaanpak)
Deze verzameling is bedoeld voor de klassen havo-5 en vwo-6.
 
Revisie gereed:
?
7. KeCo
Leerlingen die eigenlijk niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn, leerlingen die maar niet op gang komen, leerlingen die moeilijk kunnen plannen, leerlingen die slechts werken aan korte termijn doelen; situaties die iedere docent dagelijks tegenkomt. Misschien is het altijd zo geweest, maar moet het daarom altijd zo blijven?
KeCo probeert leerlingen op een zelfbewuste manier aan de slag te krijgen. KeCo staat voor "Kennis en Competentie". Kennis is iets dat de leerlingen zondermeer nodig hebben om succesvol te zijn bij toetsen, practica, onderzoek, enz. en uiteraard later in hun vervolgstudie. Maar wat is kennis als je niet weet wat je er mee moet. Een leerling moet dan ook competent zijn om zijn/haar kennis toe te kunnen passen in de praktijk. KeCo helpt de leerlingen om op een zelfstandige, zelfverantwoordelijke, maar vooral actieve manier met hun leerproces bezig te zijn.
KeCo is een zéér uitgebreid pakket dat bestaat uit diverse onderdelen:
-  de KeCo-kaart (voor de leerling om zijn/haar leerproces te volgen)
-  de KeCo-lijst (voor de docent om in te zien wat een leerling allemaal moet kunnen)
-  de KeCo-wijzer (voor de leerling om in te zien wat, waar en wanneer)
-  de KeCo-controle (voor de leerling om inzicht te krijgen in de vorderingen)
-  de KeCo-grafiek (voor de leerling en de docent om de ontwikkeling te volgen)
Zie ook nevenstaande knop "KeCo".
Dit pakket is bedoeld voor alle klassen in de bovenbouw.
 
Compleet gereed:
zomer 2008

Delen en uitleg reeds beschikbaar. Zie:

KeCo