KeCo

Docenten

Start


Nieuws


Aangeboden


KeCo


Om je heen!


Colofon

 

 


Om maar meteen met de deur in huis te vallen...... "KeCo" staat voor "Kennis en Competentie". Het betreft een, door Karel Langendonck, bedachte lesmethode, gestart in het schooljaar 2006-2007 en tot op heden zeer succesvol. Op deze pagina wordt het KeCo-principe en het KeCo-systeem nader toegelicht. Mocht u interesse hebben ook iets met KeCo te gaan doen of wil u het systeem nog nader krijgen toegelicht, neemt u gerust contact op.


Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het gaan gebruiken van een systeem als KeCo zijn redelijk simpel en direct. Het is/wordt immers steeds lastiger om leerlingen bij de les te krijgen en te houden. Allerhande niet-schoolse zaken krijgen veelal voorrang, waardoor het besef van wat er nou daadwerkelijk moet gebeuren vaak ver te zoeken is.
Daarnaast zeggen de doelstellingen van de (vernieuwde) tweede fase dat leerlingen steeds meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk met hun schoolwerk om dienen te gaan. Deze doelstellingen zijn echter nooit haalbaar is de leerling geen actieve houding tentoon spreidt. Op deze actieve houding is het KeCo-systeem gericht. Door de stof in kleine brokjes (KeCo's) te verdelen, krijgt de leerling een goed beeld van hetgeen er allemaal moet gebeuren. Door iedere KeCo afzonderlijk te toetsen (mondeling of schriftelijk) krijgt de leerling een goed inzicht in zijn/haar vorderingen.
Volgens het KeCo-systeem wordt eerst bekeken of een leerling een (klein) deel de stof begrijpt en kan toepassen (het kúnnen, de competentie). Vervolgens wordt via een reguliere toets bekeken of de leerling de stof ook kent (het kénnen, de kennis).


KeCo's
Om de (hoeveelheid) stof voor leerlingen inzichtelijk te maken, zijn er zogenaamde KeCo's opgesteld. In een KeCo staat vermeld wat de leerlingen moet kunnen toepassen en uiteindelijk dus ook moet kennen. De volledige KeCo-lijst bestaat uit zo'n 100 KeCo's voor havo (havo4 en havo5) en ongeveer 150 KeCo's voor vwo (vwo4, vwo5 en vwo6). Iedere KeCo beschrijft een (klein) deel van de stof en/of een vaardigheid. Het overgrote deel start met "Ik ben in staat om......" of "Ik kan aantonen dat......". In onderstaande tabel een aantal voorbeelden van KeCo's (de toegevoegde codering is bedoeld om uiteindelijk een totaalbeeld van de betreffende leerling te krijgen).
 
B.4.

Rekenvaardigheid
Ik ben in staat de afrondingsregels n.a.v. berekeningen met meetwaarden (significante cijfers) voor optellen/aftrekken en voor vermenigvuldigen/delen toe te passen.

M.13.

Vakkennis
Ik ben in staat in diverse praktijksituaties de werkende krachten aan te geven en in te schatten wat betreft grootte, richting en aangrijpingspunt.

M.30.

Systematische probleemaanpak
Ik ben in staat een situatie waarin sprake is van een combinatie van toepassing van de eerste, de tweede en de derde wet van Newton in zijn geheel te analyseren en door te rekenen.

V.4.

Praktische vaardigheden – verslaglegging
Ik ben in staat om een meetrapport samen te stellen van een experiment dat ik uitgevoerd heb, gebruik makend van een uitgebreide proefomschrijving en rekening houdend met de richtlijnen die gelden voor het opstellen van een meetrapport.

V.6.

Technisch ontwerpen – oriëntatie en voorbereiding
Ik ben in staat om van een gegeven (technisch) ontwerpopdracht een programma van eisen, een beschrijving van deelfuncties, een beschrijving van oplossingen van deelfuncties en een ontwerp-voorstel op een systematische wijze op te stellen en te formuleren.

V.1.

Planning
Ik ben in staat om mijn werkzaamheden voor natuurkunde op een dusdanige wijze te plannen dat er geen momenten ontstaan (voornamelijk aan het einde van een periode) waarop ik in tijdnood (dreig) te kom(en).


KeCo-kaart
De KeCo-kaart vormt de basis van het hele KeCo-systeem. Op deze kaart staat aangegeven welke KeCo's er in een bepaalde periode behaald dienen te worden. Voor een voorbeeld van (de voorzijde van) een KeCo-kaart zie nevenstaande figuur.
Op de KeCo-kaart staat, naast de te behalen KeCo's tevens een beoordelingssysteem aangegeven. Deze beoordeling kan plaatsvinden op vier niveau's. Aangezien het doel van het KeCo-systeem is dat een leerling alle te verzamelen kennis en alle te verzamelen competenties tot zich neemt, is het de bedoeling dat alle KeCo's op minimaal niveau 1 beoordeeld dienen te worden. De vaststelling van het niveau vindt plaats via KeCo-controles (zie ook de volgende paragraaf). Iedere controle wordt besproken met de docent, waarna beoordeling plaatsvindt via het volgende schema:

0 = de leerling beheerst de KeCo
niet, de stof in de KeCo dient opnieuw te worden doorgenomen en controle vindt opnieuw plaats.
1 = de leerling beheerst de KeCo (net) voldoende, maar staat zeker niet boven de stof.
2 = de leerling beheerst de KeCo goed.
3 = de leerling beheerst de KeCo uitstekend en kan aantonen duidelijk boven de stof te staan.

Aan de KeCo-kaart wordt aan het einde van een periode een cijfer verbonden.KeCo-wijzer
Nagenoeg iedere school werkt tegenwoordig met studiewijzers (studieplanners, lesplanners, spoorboekjes, enz.)Documenten waarmee leerlingen door de stof werken. Aangezien er binnen het KeCo-systeem op een wat andere wijze te werk wordt gegaan, wordt dit document hier KeCo-wijzer genoemd. De KeCo-wijzer is uitgebreider dan de meest reguliere studiewijzers. Dit om de leerlingen goed aan te kunnen geven welke voorbereiding zij kunnen doen om een bepaalde KeCo te behalen. Vanzelfsprekend vinden er ook klassikale lessen plaats (hoewel beperkt en alleen over, voor leerlingen, lastige stof). Ook deze staan aangegeven. Zie onderstaande figuur voor een voorbeeld van een pagina KeCo-wijzer.KeCo-controle
Om na te gaan of een leerling een bepaalde KeCo beheerst, zijn er zogenaamde KeCo-controles ontwikkeld. Over het algemeen bestaan deze uit één of een aantal opgaven, opdrachten en/of vragen. Ook kan het mogelijk zijn een KeCo mondeling te toetsen. Voor een leerling moet het mogelijk zijn de KeCo-controle binnen een redelijk korte termijn te maken, waarna beoordeling plaats kan vinden. Deze beoordeling vind altijd persoonlijk plaats. Tijdens de beoordeling krijgt de leerling allerhande feedback over de antwoorden die hij/zij gegeven heeft en/of de aanpak die hij/zij gehanteerd heeft. Hierbij kan het gaan om aanwijzingen voor eventueel opgetreden fouten, maar ook om (uitdagende) verdiepingsvragen voor de wat betere leerling. De directe terugkoppeling is voor de leerling erg waardevol. Hij/zij krijgt hier immers meteen (meer) inzicht in de stof of in vaardigheden. In onderstaande figuren staan twee KeCo-controles (verkleind) weergegeven die beiden betrekking hebben op een deel van de klassieke mechanica (momenten).

       KeCo-grafiek
De diverse niveau's die een leerling behaald heeft bij de KeCo's in een bepaalde periode en/of gedurende een bepaald leerjaar geven uiteraard alles aan over het niveau van de betreffende leerling. Grafisch kan de voortgang van een leerling worden weergegeven in de vorm van een KeCo-grafiek. Voor een gemiddelde leerling staat deze weergegeven in nevenstaande figuur.
De kleuren in de grafiek geven het niveau van een leerling aan. Op deze manier zou voor leerlingen in het rode gebied extra begeleiding georganiseerd kunnen worden en/of voor leerlingen in het groene gebied verdiepingsstof, extra praktisch werk en/of andere faciliteiten.

 

De resultaten tot nu toe
In het schooljaar 2006-2007 is er gestart met het KeCo-principe in een aantal klassen (o.a. havo4, vwo4, vwo5 en wat experimenten in havo3). Na dit jaar kan gerust gesteld worden dat KeCo een groot succes is. De doelstellingen zoals bovenaan deze pagina geformuleerd zijn duidelijk gehaald. Leerlingen hebben een groot deel van hun "natuurkunde"-tijd zelfstandig gewerkt en bleek dat leerlingen die hierbij aan de orde zijnde verantwoordelijkheid namen. Het belangrijkste resultaat is echter de actieve houding die de leerlingen (nu wel) tentoon spreidde. Een aantal reacties van leerlingen zijn in onderstaande overzicht weergegeven:
-  "Ik ben dit jaar op een leuke manier met de stof bezig geweest. In vergelijking met voorgaande jaren is mijn motivatie
   enorm gegroeid. Ik vind het systeem erg goed en de uitleg bij het nakijken was erg prettig."
-  "Je leert de opgaven uit eigen ervaring maken, niet persé omdat iemand het voordoet. Je weet wat er van je verwacht
   wordt, wat je moet kunnen en of je dat ook kan."
-  "Je oefent goed met de stof en je krijgt daarbij goede begeleiding. Als je zelf opgaven moet maken uit het boek, dan
   komt dat er vaak niet van en bij KeCo wordt je daartoe wel gedwongen."
-  "Dit systeem is voor leerlingen erg motiverend omdat je steeds in kleine stapjes door de stof gestuurd wordt."
-  "Je krijgt de uitleg die je nodig hebt. Op deze manier kun je in je eigen tempo werken."
-  "KeCo rulez!"


Mocht u nog vragen hebben over KeCo en/of wil u het KeCo-principe ook op uw school introduceren,
neemt u gerust contact met me op!

Email