Kogelstoten

Bij kogelstoten is het de bedoeling een kogel met een gegeven massa over een zo groot mogelijke afstand weg te stoten. Hiervoor is een behoorlijke krachtsinspanning nodig. De baan die de kogel vervolgens aflegt kan gekarakteriseerd worden als een parabool. Door deze relatief eenvoudige baanvorm is het mogelijk de beweging van de kogel goed te analyseren. Een aantal grootheden zijn hiervoor van belang, waaronder de snelheid waarmee de kogel wordt weg gestoten.
In dit onderzoek wordt de beweging van de kogel geanalyseerd nadat deze is weg gestoten. Daarnaast kan ook de beweging die de kogelstoter maakt aan een analyse onderworpen worden. Metingen kunnen worden verkregen door de baan van de kogel te filmen en dit filmpje vervolgens in te lezen in het programma Coach "videometen".

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo (op vwo meer diepgang vereist).
-    Leerlingen met alleen natuurkunde-1 in hun pakket moeten bereid zijn zich te verdiepen in extra theorie (mechanica).
-    Er wordt gewerkt met Coach  "videometen".
-    Het is wenselijk de beweging te analyseren van een echte kogelstoter. Hiertoe kan contact gelegd worden met een atletiekvereniging.
-    Mochten er in dezelfde periode meerdere onderzoeken worden uitgevoerd aan sport, dan is samenwerking zeer aan te bevelen.


Terug