Onderzoek

Leerlingen

Start


Theorie


Practicum


Onderzoek


Vaardigheden


Examen


Om je heen!


Colofon 

 
 
1. OnderzoeksideeŽn
Het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek is een boeiend, maar tijdrovend proces. Een interessant onderwerp is daarbij van groot belang. In het overzicht achter nevenstaande knop staan een aantal onderzoeksideeŽn weergegeven die, naar verwachting, interessant en succesvol zullen zijn.
 

OnderzoeksideeŽn

2. Stappenplan onderzoeken
Een natuurwetenschappelijk onderzoek wordt nagenoeg altijd uitgevoerd middels een vooropgezet stappenplan. Na keuze van een natuurkundegebied waarbinnen het onderzoek zich af zal spelen en een onderzoekstype, dienen een aantal stappen doorlopen te worden om tot een succesvol eindresultaat te komen.
 

Onderzoek

3. Stappenplan technisch ontwerpen
Naast het doen van onderzoek wordt in de (toegepaste) natuurkunde ook veel nagedacht over oplossingen voor technische problemen. Hierbij bevind je je op het gebied van technisch ontwerpen. Je krijgt hierbij een probleem voorgeschoteld waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Het eindresultaat zal een product zijn.
 

Techn. ontwerpen

4. De opbouw van een verslag
Een verslag is een weergave van een experiment en/of onderzoek dat gelezen/ beoordeeld wordt door iemand die niet of slechts beperkt bekend is met het experiment en/of het onderzoek. Voor een verslag geldt een standaardopzet waarvan enigszins mag worden afgeweken als het experiment en/of onderzoek hierom vraagt.
 

Verslag

5. Tabellen in "Word"
Verzamelingen meetresultaten dienen overzichtelijk te worden weergegeven door gebruik te maken van tabellen. Voor tabellen gelden bepaalde algemene regels. Met behulp van de tekstverwerker "Word" kunnen mooie en overzichtelijke tabellen gemaakt worden.
 

Tabel

6. Het invoeren van formules in "Word"
In een tekstverwerker is het niet altijd even eenvoudig om formules in een tekst in te voeren (en formules komen nogals eens voor in de natuurkunde). Met de vergelijkingseditor in "Word" is dit echter redelijk eenvoudig en eigenlijk biedt alleen dit programma goede mogelijkheden voor het weergeven van formules.
 

Formules

7. Het maken van grafieken met "XL-plot"
Voor het opstellen van grafieken gelden bepaalde standaardregels. Het maken van grafieken is echter een tijdrovende bezigheid. Er bestaan een aantal programma's die dit over kunnen nemen. "Excel" is hiervan de bekendste maar erg gebruikers-onvriendelijk. "XL-plot" werkt veel eenvoudiger en geeft sneller resultaat.
 

Grafiek

8. Het opstellen van een functievoorschrift met "XL-plot"
In de natuurkunde is men vaak op zoek naar verbanden tussen grootheden. Deze verbanden zijn te herkennen in een grafiek. Het weergeven van een verband in een formule heeft echter de voorkeur omdat hiermee een meer algemeen beeld kan worden gecrŽerd. Ook hier kan "XL-plot" te hulp schieten.
 

Functievoorschrift

9. Meetfouten en foutenanalyses
Daar waar onderzoek wordt gedaan, worden experimenten uitgevoerd en daar waar experimenten worden uitgevoerd worden meetfouten gemaakt. Deze meetfouten beÔnvloeden de meetresultaten en dus ook het eindresultaat. Meetfouten dienen dus in rekening gebracht te worden.
 

Meetfouten