Van onderen....!

De bekendste beweging is wel de valbeweging. Door de aantrekkings-kracht van de Aarde bewegen voorwerpen altijd in de richting van het aardoppervlak.
De valbeweging is echter veel complexer dan men vaak denkt. In de praktijk is er namelijk slechts sprake van een eenparig versnelde beweging (met een versnelling ter grootte van 9,81 m/s2) in het eerste deel van de val. Daarna wordt de beweging veel lastiger te beschrijven.
In dit onderzoek wordt de valbeweging aan een nadere inspectie onderworpen. Hierbij zijn wrijvingskrachten (luchtweerstand) niet uit te schakelen. Deze zullen dan ook een nadrukkelijke rol gaan spelen in het onderzoek. Tijdens het onderzoek zal er gebruik moeten worden gemaakt van diverse objecten (met verschillende massa en vorm). Ook kan er ingegaan worden op het maken van rekenkundige modellen (mits behandeld in de lessen).

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Het onderzoek zal bestaan uit een aantal deelonderzoeken, die
     samen inzicht moeten geven in de valbeweging en factoren die deze
     beweging be´nvloeden.
-    Heel divers onderwerp, waarbij de valbeweging vanuit allerlei invals-
     hoeken benaderd kan worden.
-    Er dient goed gelet te worden op de nauwkeurigheid. Inzicht in de val-
     beweging is alleen te verkrijgen als er voldoende nauwkeurige metingen
     te overleggen zijn.
 


Terug